LIVENARCH VI: Yer Değiştiren Mimarlık

İlki 2001 yılında olmak üzere beş kez gerçekleştirilen “Yaşanabilir Çevreler ve Mimarlık-Livenarch: Livable Environments and Architecture” isimli uluslararası kongre, 25-28 Eylül tarihleri arasında Trabzon’da gerçekleşecek. 2019 yılında "Yer Değiştiren Mimarlık" teması ile gündeme gelen kongre, ulusal/uluslararası düzeyde çağrılı konuşmacılar ve katılımcılar ile mimarlık ortamına yeni açılımlar kazandırmayı hedefliyor. Kongre daha önce olduğu gibi yine Karadeniz Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü tarafından düzenleniyor. Kongrenin başkanlığını ise Ahmet Melih Öksüz üstleniyor.

Kongre tema metni:
Dünya nüfusundaki artışın ortaya çıkardığı yerleşme ve barınma sorunları, tarihi boyunca mimarlığın çözüm üretmesi beklenen en temel konularından olmuştur. Nüfus artışı ve yaşam alanlarında görülen diğer olumsuzluklar, insanların bir yerden diğerine göç etmesi ile sonuçlanmış ve mimarlık eylemi de bu olgunun getirdiği olumsuzluklardan payına düşeni almıştır.

Günümüz dünyası giderek gelişen teknoloji, üretimde insan gücüne olan ihtiyacın azalması, tarım, sanayi ve ekonomide yaşanan krizler, savaşlar, açlık, terör, işsizlik gibi temelde hayatta kalmaktan, daha iyi yaşam koşullarına ulaşmaya kadar çeşitlenebilen ölçeklerdeki sorunlar nedeniyle, insanların sürekli yer değiştirdiği bir dünyaya dönüşmektedir. Nüfusun çeşitli nedenlere ve hızlandırıcılara bağlı olarak farklı hedeflerle yer değiştirmesi, özellikle son onlu yıllarda hız kazanmaktadır. Yaşanan bu hareketlilikle, insanların kendi yaşam alanlarını bırakarak ikinci vatan olarak kabul edilen yerlere gitme zorunlulukları çözüm bekleyen yeni problem alanlarını, hem terkedilen hem de varılan yerler açısından iki yönlü olarak ortaya çıkarmaktadır.

Bütünleşme, uyum, aidiyet, kalite gibi sosyal, kültürel, ekonomik problemlerin çözümleri, küreselleşen dünyada bugüne değin karşılaşılandan farklı araştırma ve tasarım alanlarını gündeme getirmekte; tüm çözümler, mimari ölçekte yansımasını bulmaktadır. Böylece “Yer Değiştiren Mimarlık”, görülebilen/görülemeyen tüm boyutları ile yerlerin, zamanların, mekanların varoluş biçimlerine, varoluşlarına ve var olma savaşlarına etkin bir zemin hazırlamaktadır. Orijinden, yeni yerlere “Yer Değiştiren Mimarlık”, insan, değer, kültür, hareket, göç, geçişlilik olgularına farklı bakış açıları ve farklı çözüm arayışlarıyla aktüel bir araştırma ve uygulama alanı oluşturmaktadır. Bu bağlamda LivenARCH-VI Kongresi, “Yer Değiştiren Mimarlık” temasına, kuramsal ve pratik düzlemlerde açıklık getirmeyi hedeflemekte; mimari ve interdisipliner ölçekte, aşağıda yer alan başlıklar kapsamındaki tartışmalara çağrı yapmaktadır.

Alt temaları bellek, aidiyet, dönüşüm, hareketlilik, yersizlik, bağlamdışılık, yıkma, sıradanlık ve olanaklılık olarak belirlenen kongrenin teslim tarihleri ise şöyle:
22 Şubat 2019 - Özet Teslimi
19 Nisan 2019 - Özet Kabul Bildirimi
12 Temmuz 2019 - Tam Metin Teslimi

Detaylı bilgiye kongre web sitesinden ulaşabilirsiniz.

Etiketler: