5. İÇMEK Uluslararası İç Mimarlık Eğitimi Kongresi Üzerine

GÜLAY USTA

Günümüzde tüm alanlarda olduğu gibi iç mimarlık eğitiminde de teori ve pratiği etkileyen çok hızlı değişimlerin yaşandığı bir dönemdeyiz. Özellikle meslek eğitiminin temelini oluşturan aktörler açısından değişmekte olan toplumsal dinamiklerin etkisiyle, eğitim programları ve tasarım eğitimi yaklaşımları konularında daha görünür bir dönüşüm sergileniyor. Bu nedenle tasarım odaklı tüm disiplinlerde olduğu gibi, iç mimarlık eğitiminin akademik platformlarda tartışılması önem taşıyor.

Bu kapsamda iç mimarlık eğitimine yönelik konuların ve sorunların tartışıldığı platformlardan biri İÇMEK, kısa adıyla İç Mimarlık Eğitimi Kongreleri'dir. İç mimarlık meslek eğitiminin aktörlerinin buluştuğu İÇMEK kongrelerinin amacı; eğitime yönelik konuların tartışılması ve geleceğe yönelik önerilerle çağdaş iç mimarlık eğitimine katkıda bulunmak.

İç Mimarlık Eğitimi Kongreleri'nin ilki 2007 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü tarafından ulusal düzeyde düzenlendi. Sonraki İç Mimarlık Eğitimi Kongreleri ise 2012, 2015, 2017 ve 2022 yıllarında İstanbul Kültür Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü tarafından düzenlendi. Kongre temaları bağlamında ele alındığında 2012 yılında düzenlenen ikinci kongre dört oturumda gerçekleşti; iç mimarlık eğitimi programları, stüdyo eğitimi, meslek örgütüyle ilişkiler, disiplinler arası ilişkiler, vb. konularında bildiriler sunuldu ve bildiri kitabı basıldı. 2015 yılındaki üçüncü kongre “kuram ve uygulama birlikteliği” teması çerçevesinde yapıldı. Kongrede iç mimarlık eğitimiyle ilgili yaklaşımlar, deneyimler ile iç mimarlık eğitimini odağına alan araştırmalar sunuldu. Kongre kapsamında ayrıca çeşitli atölye çalışmaları gerçekleştirildi. Bildiriler ve atölye çalışmaları bildiri kitabında yer alıyor. 2017 yılındaki dördüncü kongrede tema “ölçek” olarak belirlendi, iç mimarlık eğitimine farklı ölçeklerde yaklaşmak amaçlandı. Konuk konuşmacıların yanı sıra yedi oturumda gerçekleşen kongrede iç mimarlık tasarım stüdyoları, yakın disiplinlerle ölçek ilişkisi, farklı tasarım yaklaşımları, disiplinler arası çalışmalar gibi konularda bildiriler sunuldu ve bildiri kitabında basıldı.

Son yıllarda hızla gelişen bilgi ve iletişim teknolojilerinin birçok alanda eğitim yaklaşımlarının ve ortamlarının değişimine ve kullanılan dijital araçların çeşitlenmesine sebep olduğu görülüyor. 21. yüzyılın dijital çağ olarak nitelendirildiği ve dijitalleşmenin daha etkin kendini hissettirdiği alanlar arasında “eğitim"in dijitalleşmesi, geleceğe yönelik yaklaşımlar, öğrenme araçları konuları tartışılırken Kasım 2019‘da Çin’de ortaya çıkan ve tüm dünyayı esir alan Covid 19 salgını olayları hızlandırdı ve başka bir boyuta taşıdı. Özellikle salgın nedeniyle yaşanan olağanüstü değişim ve günün koşulları eğitim alanında dijitalleşme konusunda önceden planlanmamış olan yaklaşım ve araçları gündeme getirdi.

Bu değişim, iç mimarlık disiplinini de farklı yönleriyle etkiledi, eğitimin her düzeyinde yeni arayışlara kapı açılması gerekliliği gündeme geldi. Bilindik süreçler, kişiler ya da mekanlar artık anlamını yitirmeye başladı. Tasarım eğitiminin tarihi boyunca çağın koşullarına göre yenilenen ve değişen dinamiklerine rağmen, beklenmeyen bu değişimle, eğitim alanındaki bireylerin çeşitli aksiyon planları yaratması gerekti. Bu durum, eğitim aktörlerinin kendi kişisel alanlarında çeşitli zorunlulukları göz önüne çıkardı ve olanakların sınırlarını zorladı.

Bu nedenle iç mimarlık eğitiminin tartışılması ve geleceğine yönelik çeşitli önerilerin sunulmasının hedeflendiği beşinci İç Mimarlık Eğitimi Kongresi’nin teması “yeniden düşünmek” olarak belirlendi.

Ulusal düzeyde farklı temalarla gerçekleşmiş olan dört İç Mimarlık Eğitimi Kongresi’nden sonra 16-17 Haziran 2022 tarihlerindeki beşinci kongre İstanbul Kültür Üniversitesi İç mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü ile Karadeniz Teknik Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü işbirliğiyle uluslararası ölçekte ve salgın koşulları nedeniyle çevrimiçi olarak yapıldı.

İç mimarlık eğitiminde veya pratiğinde yer alan araştırmacılar kongre aracılığıyla teori-uygulama-tarih, öğreten-öğrenen, lisans-lisansüstü, formal-informal, eğitim programı-süreci, yüz yüze-çevrimiçi, fiziksel altyapı-teknolojik altyapı, disiplinler arası etkileşim-sürekli mesleki eğitim, dijitalleşme, etik ve daha birçok çerçevede dünü ve bugünü sorgulamaya, yarını düşünmeye ve üretmeye davet edildi. Yoğun katılımla gerçekleşen 5. İÇMEK Uluslararası İç Mimarlık Eğitimi Kongresi’nde iç mimarlık eğitiminde yeni dinamiklere ve gelecek projeksiyonlarına uluslararası düzeyde ışık tutmaya çalışıldı.

Kongre eş başkanlığını Prof.Dr. Gülay Usta ve Prof.Dr. Tülay Zorlu’nun üstlendiği kongrenin bilim kurulunda iç mimarlıkta uluslararası akademik alanın önde gelen temsilcileri yer alıyor. İki gün çevrimiçi olarak süren kongre kapsamında uluslararası düzeyde iç mimarlık eğitimine katkı vermiş önemli konuk konuşmacılar yer aldı.

Kongrenin birinci gününde; konuk konuşmacılardan Rene Pier “ECIA Charter of Interior Architectural Training 2020” isimli sunumunu ve Prof.Dr. Henry Sanoff “Confronting Traditional Thinking About School Environments” başlıklı sunumunu yaptı. Kongrenin ikinci gününde ise; konuk konuşmacılardan Prof. Graeme Brooker “50-Words for Reuse” isimli sunumunu ve Prof.Dr. Katelijin Quartier “Professionalization of the Discipline of Interior Architecture: Intertwining Research and Education” başlıklı sunumunu gerçekleştirdi.

Konuk konuşmacıların yanı sıra beş oturum olarak düzenlenen kongrede eğitimin dijitalleşmesi, eğitim araçları ve ortamları, tasarım stüdyosu yaklaşımları, formal-informal eğitim vb konularında yirmi bir adet bildiri sunuldu. Kongrede sunulan bildirilerin genişletilmiş bildiri özetleri kongre web sayfasında e-kitap olarak yer alıyor.

Kongre sonrasında bildiri yazarları tarafından bazı araştırmalar makale olarak Journal of Design Studio ve Yakın Mimarlık dergilerinde yayınlanma imkanı buldu. Bu kapsamda Journal of Design Studio dergisinin “ICMEK-5 Rethinking” başlıklı Ekim 2022 özel sayısında, kongrede sunulan altı adet özgün çalışmanın makaleleri yer aldı.

İç Mimarlık Eğitimi (İÇMEK) kongrelerinin iç mimarlık alanında önemli bir paylaşım ve tartışma ortamı yarattığı düşünülüyor. İleriki yıllarda daha da artan bir katılımla sürdürülerek Türkiye’deki iç mimarlık eğitimine olumlu katkılar sunmaya devam etmesi bekleniyor.

İlgilenenler için kongredeki genişletilmiş bildiri özetlerine ve yayınlanmış bildirilere aşağıdaki linklerden erişilebilir.
https://icmim.iku.edu.tr/tr/icmek5th-international-congress
https://www.journalofds.com/copy-of-special-issue-1

Etiketler: